Horari8:30 - 14:00 h · 16:00 - 18:00 h Telèfon93 713 64 60DireccióCarrer Adriana, 16 · 08206 Sabadell Facebook InstagramTwitterYoutube

PRIMÀRIA


L’arribada dels nois i les noies a Santa Clara suposa un canvi important en el seu procés de maduració i és per això que creiem imprescindible la col·laboració entre les famílies i els educadors per fer possible que aquesta adaptació sigui positiva. Els canvis d’horari, la nova càrrega d’entrenaments i la interacció amb persones desconegudes fins ara per a ells, és un procés que els nous alumnes han d’anar assimilant físicament, intel·lectualment i emocionalment.

El procés d’adaptació és, doncs, quelcom que ells han de fer i que han d’elaborar de forma autònoma, però acompanyats per tots el components que formem part de la comunitat educativa de l’escola per donar-los la seguretat i la confiança que necessiten per viure aquesta nova experiència positivament.


Díptic

 

L'Educació Primària a Santa Clara comprèn dos cursos acadèmics, dels 10 als 12 anys, corresponents al cicle superior.

La finalitat de l'educació primària és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d'aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S'ha de promoure, de manera transversal, l'adquisició d'hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s'ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l'esperit crític i el gust per aprendre, i s'ha de desenvolupar la capacitat de l'esforç i la cultura del treball.

Els continguts de les àrees com a element fonamental per a l'assoliment de les competències s'organitzen amb un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per al seu desenvolupament personal i social. Aquests continguts degudament combinats i contextualitzats permeten assolir, en acabar l'ensenyament obligatori, les competències bàsiques, la base per continuar l'aprenentatge al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius.

La metodologia didàctica té un caràcter personal i s'adapta als diferents ritmes d'aprenentatge de cada infant.

L'avaluació és contínua i global, i es té en compte el progrés en el conjunt de les àrees. Al finalitzar 6è es realitza una avaluació individualitzada de competència en comunicació lingüística, competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

 

 

Matèries

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera (anglès)
Matemàtiques
Coneixement del medi natural
Coneixement del medi social i cultural
Àrea d'educació artística: visual i plàstica i música
Tutoria
Educació en valors
Projecte interdisciplinari

 

 

El nostre estil d’educació es centra en l’atenció personalitzada de cada un dels nostres alumnes. Per aconseguir-ho tenim una actitud d’observació vers els nois i noies per tal d’estimular la seva maduresa i treballar els objectius globalment i segons les seves necessitats.

 

Programa esportiu de rendiment
Desdoblaments flexibles
Horaris adaptats
Atenció a la diversitat
Seguiment individualitzat
Integració TIC a totes les matèries
Etapa concertada

 

 

Ens voleu conèixer?ContactarContacta amb nosaltres

Inici